Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane dalej „RODO”.

Ciężko pracujemy, aby każdego dnia coraz lepiej służyć naszym klientom. Dbałość o dane osobowe, które nam Pani/Pan przekazuje, jest niezwykle ważną częścią tego procesu. Chcielibyśmy, aby miała/miał
Pani/Pan świadomość, że Pani/Pana są u nas bezpieczne oraz aby było jasne, w jaki sposób je wykorzystujemy.
W przygotowanym dokumencie znajdzie Pani/Pan zasady przetwarzania danych osobowych
oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszej strony
internetowej. 
Nasza strona internetowa będzie się rozwijać, wraz z nią ewoluować będzie także ta Polityka Prywatności, którą właśnie Pani/Pan czyta. Być może również zmianie ulegnie  prawo lub powstaną nowe technologie, których rozwój przyczyni się do zmiany treści tego dokumentu. Dlatego zachęcam Panią/Pana do odwiedzania zakładki Polityka Prywatności, regularnie, tak często jak to tylko możliwe.

I. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe, jest Centrum Medyczne Femmemedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie, ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 20A/LU3, 31-236
Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000959317, REGON: 52142245600000, NIP:
9452253767 (Dalej jako „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W tym celu proszę do nas napisać, oto nasze dane kontaktowe, pod którymi uzyska Pani/Pan
wszelkie niezbędne informacje:
– adres e – mail: admin@femmemedica.pl
– adres pocztowy: ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 20A/LU3, 31-236 Kraków
– numer telefonu: 607807279

II. Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas kontaktu z Centrum Medycznym Femmemedica w sprawie
oferowanych usług medycznych, a także w trakcie procesu rejestracji pacjenta (w trakcie przesłania
wiadomości e – mail, podczas rozmowy telefonicznej, w ramach osobistej wizyty w placówce
Administratora, za pośrednictwem portali oferujących outsourcing telerejestracji, tj. medicall.pl/
drw.pl / znanylekarz.pl ) czy też w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej
https://femmemedica.pl/.

III. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Centrum Medyczne Femmemedica sp. z o.o.?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:
– w celu ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności
poprzez weryfikację danych osobowych podczas umawiania wizyty lekarskiej/ terminu
badań ambulatoryjnych na odległość oraz w placówce Administratora;
– w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
– w celu prawidłowego wykonania oferowanych świadczeń medycznych i badań
ambulatoryjnych;
– w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
– w celu obsługi reklamacji, skarg i wniosków w przypadku, gdy takie zostaną przez
Panią/Pana złożone (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
– w celu przetwarzania Pani/Pana danych w celach podatkowych i rachunkowych według
obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– w celu kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z wykonywaniem oferowanych świadczeń medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu zarządzania stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych
platformach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– w celu wykorzystywania cookies na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO)
– w celu nawiązania wzajemnego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)
Jeżeli podaje Pani/Pan dane wrażliwe – tj. dane dotyczące np. stanu Pani/Pana zdrowia,
przetwarzamy je na podstawie Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO).
Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest:
w szczególności:
– świadczenie usług medycznych i przeprowadzanie badań ambulatoryjnych,
a dodatkowo:

– prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego;
– kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności (za Pani/Pana
zgodą) przez e-mail;
– egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Administratora oraz przeciwdziałanie
oszustwom i nadużyciom;
– windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych,
egzekucyjnych;
– monitorowanie bezpieczeństwa miejsc prowadzenia naszej działalności w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i dowodowych, oraz zapewnienie
rozliczalności (wykazania spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów
prawa);
– analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej;
– tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofać
zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: admin@femmemedica.pl lub w formie
pisemnej wysłanej na adres pocztowy: ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
20A/LU3, 31-236 Kraków.

IV. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych
– imię,
– nazwisko,
– PESEL,
– adres zamieszkania,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– informacja o stanie zdrowia.
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się
skontaktować z Panią/Panem lub we właściwy sposób świadczyć na Pani/Pana rzecz usług
medycznych i badań.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

V. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w obszarze Unii Europejskiej
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierając naszą bieżącą działalność (m.in. Genomed s.a., Diagnostyka sp. z o.o., NZOZ Cytomed Leszek Libman, Lekseek Polska sp. z o.o. sp. k., Medicall Bartosz Jaskulski, ZnanyLekarz sp. z o.o.)
– podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług,
– podmiotom, które zapewniają nam obsługę rachunkową (finansowo – księgową),
– podmiotom, które zapewniają nam obsługę informatyczną,
– podmiotom, które zapewniają nam obsługę prawną.
b. podmiotom przetwarzającym dane osobowe poza terytorium Unii Europjskiej
Niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych skutkują przekazaniem danych na serwery
pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii informatycznych. Niektóre z tych
serwerów znajdują się w USA np. Google. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z
zasadami tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych
klauzuli umownych Komisji UE.
Przekazywane są tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym wymienionym partnerom
świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują
Pani/Pana dane, można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookie, przykładowo:
– Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
– ZnanyLekarz- https://www.znanylekarz.pl/dane-osobowe

VI. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych
danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO), tj.
– prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny,
– prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymywania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Pani/Pana dane były przez nas przetwarzane,
może Pani/Pan zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań. Jeżeli Pani/Pana zdaniem
mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce

Pani/Pan, aby doszło do ich usunięcia, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania
danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
a) sprzeciw marketingowy – ma Pani/Pan sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa,
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż
marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym; należy wtedy wskazać Pani/Pana szczególną
sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego
sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy,
że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw
lub też, że Pani/Pana dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana,
które dostarczono nam na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody,
prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Pani/Pana
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu wykonania swoich praw, proszę kierować swoje żądania poprzez wysłanie wiadomości e-
mail na adres: admin@femmemedica.pl lub w formie pisemnej wysłanej na adres pocztowy: ul.
Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 20A/LU3, 31-236 Kraków.

VII. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z
Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– zapobieganie oszustwom i przestępczości,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania

danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VIII. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

IX. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

Ciasteczka

https://femmemedica.pl/ dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu internetowego było
przyjazne dla użytkowników, a oferta dostosowana do oczekiwań klientów. W celu zapewnienia jak
największej wygody i bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej wykorzystujmy pliki
cookies, które przechowują w pamięci urządzenia użytkownika informacje o jego aktywności w
serwisie internetowym. W trosce o prywatność klientów i zachowanie otwartych relacji
informujemy, że korzystając ze strony internetowej, o której mowa wyżej wyraża Pani/Pan zgodę
na wykorzystywanie przez serwis internetowy plików cookies. W każdej chwili ma Pani/Pan
możliwość zablokowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, jednak może to
spowodować, że niektóre funkcje usługi serwisów internetowych nie będą poprawnie działać.

Czym są pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika
(komputer, netbook, tablet, smartfon), w których przechowywane są informacje o użytkowniku
danego serwisu internetowego i historii jego dotychczasowych odwiedzin. Pliki cookies najczęściej
zawierają nazwę serwisu internetowego, który je zapisał, maksymalny czas przechowywania ich w
pamięci urządzenia oraz unikalny numer identyfikacyjny. Pliki cookies nie są wykorzystywane do
identyfikacji ani ustalania tożsamości użytkowników.
Do czego się wykorzystuje pliki cookies
Pliki cookies wykorzystywane są przez serwisy internetowe do automatycznego rozpoznawania
użytkownika przez serwer, co umożliwia dostosowanie zawartości wyświetlanych stron
internetowych do jego preferencji i potrzeb oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia
prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów,
z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).
Do czego wykorzystuje pliki cookies Administrator?
Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
– rozpoznanie użytkownika, który już wcześniej odwiedzał serwis internetowy;
– dostosowanie zawartości oraz treści stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika
oraz optymalizacja użyteczności serwisu internetowego;

– zapamiętanie ustawień i opcji wybranych przez użytkownika oraz historii odwiedzonych stron w serwisie internetowym w celu rekomendacji treści;
– realizacja procesów koniecznych do prawidłowego działania wszystkich funkcji serwisu internetowego;
– zapewnienie niezawodności serwisu internetowego, bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
– poprawna konfiguracja wybranych funkcji serwisu internetowego, w szczególności tych, które są odpowiedzialne za weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
– zbieranie anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
– wymiana informacji z zewnętrznymi serwisami internetowymi świadczącymi usługi wzbogacające stron internetowych.

Zarządzanie, usuwanie i blokowanie plików cookies.

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie i przechowywanie plików cookies w
pamięci urządzenia użytkownika. Jednak użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany
ustawień przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź być
informowanym o ich każdorazowym zapisaniu w pamięci urządzenia. Użytkownik może również w
każdej chwili całkowicie usunąć dotychczasowe pliki cookies. Informacje o sposobach i
możliwościach zmiany domyślnych ustawień plików cookies oraz funkcji ich usuwania dostępne są
w plikach pomocy przeglądarki internetowej i na stronach internetowych jej wydawcy. Więcej
informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Google Analytics

W celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkowników i ich
ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO korzystamy z Google Analytics,
usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. (dalej„Google”). Nasz uzasadniony interes
wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile
użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące
informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:
– typ / wersja przeglądarki,
– używany system operacyjny,
– adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
– nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
– godzina wysłania zapytania na serwer.
Informacje te są używane do analizy korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania
raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem
ze strony internetowej i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania
zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane,
tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tzw. maskowanie IP).
Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki
internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze

wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu
i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących
korzystania przez Panią/Pana ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie tego
dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarek na
urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na
ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega
zbieraniu danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej
przeglądarce, tylko w odniesieniu do mojej strony internetowej i zostaje zapisany na Pani/Pana
urządzeniu. Jeżeli usunie Pani/Pan pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba
zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google
Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.
Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam
zapisywane. W żadnym wypadku Pani/Pana adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi
Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem
lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.
Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Pani/Pana osobą nie jest już możliwe. Dane
opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W
raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do
osoby.

Plugin

Nasza strona internetowa https://femmemedica.pl/ zawiera wtyczki do następujących serwisów:
– Znany Lekarz
Plugin Znany Lekarz na naszej stronie jest oznaczony logo Znany Lekarz. Plugin ten bezpośrednio
połączy Panią/Pana z naszym profilem / profilem naszych lekarzy na serwerze Znany Lekarz.
Serwis może wówczas uzyskać informacje, że odwiedza Pani/Pan naszą stronę ze swojego adresu
IP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Wszystko o ciasteczkach
Akceptuję
Nie akceptuję